Distances līgums

Par mājaslapas izveides un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu

Ziblapas.lv, turpmāk saukts UZTURĒTĀJS, un persona, kas veic pasūtījumu Ziblapas.lv interneta mājas lapā un ir apstiprinājusi, ka piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukts KLIENTS, no otras puses, abi kopā saukti PUSES, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

2. Piegādes un norēķinu kārtība

3. Mājaslapas izstrādes kārtība

4. Mājaslapas uzturēšanas kārtība

5. Garantijas un atbildība

6. Līguma laušana

Līguma versija v.0.2 - 2020. gada 5. septembris